Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2009

Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο το σχέδιο σύμβασης για το έργο της αποπεράτωσης του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας

Εγκρίθηκε χθες από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά τον προσήκοντα έλεγχο νομιμότητας που διενήργησε το Ε΄ Κλιμάκιο του ανώτατου δημοσιονομικού δικαστηρίου, το σχέδιο σύμβασης του έργου «Νέο Δικαστικό Μέγαρο Κέρκυρας, Αποπεράτωση Οικοδομικών Εργασιών, Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου». Το έργο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», κατακυρώθηκε στη μειοδότρια κοινοπραξία «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Τ.Ε.–ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Τ.Ε.Β.Ε.». Η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την δεκαπενθήμερη προθεσμία που προβλέπει ο Νόμος, από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: